โครงการอบรมนักเรียนแกนนำด้าน ICT
ในการใช้งาน Google Apps for Education


ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 421
อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
การอบรมครั้งนี้ใช้ chrome ครับ/ค่ะ เว็บไซต์การอบรม


 

โครงการสร้างผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาที่โคราช

Educational Technology Innovator in Korat 

Google for Education

ภายใต้การสนับสนุนจาก Google


การอบรมในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559
ผู้เข้าอบรม ม.1 และ ม.4 จำนวน 48 คน

เป้าหมายของการเรียนรู้ครั้งนี้ 
        1) ส่งเสริมผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
        2) ส่งเสริมการใช้งาน Google Apps ในโรงเรียน
        3) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น
        4) พัฒนานักเรียนแกนนำทางด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือเพื่อนในห้อง

                     
                       www.suratham.ac.th             bit.ly/gegkorat

ลงทะเบียนอบรมนักเรียนแกนนำ