อบรมปฏิบัติการ Google Sites และ DLIT
วันที่ 28-29 มี.ค. 2559
ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
เว็บไซต์การอบรม  gg.gg/STPGTI59

ไลน์กลุ่มครู STP Innovator

stpgti59_ลงทะเบียน

stpgti59_ลงทะเบียน ‎(การตอบกลับ)‎


โครงการสร้างผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาที่โคราช

Educational Technology Innovator in Korat 

Google for Education

ภายใต้การสนับสนุนจาก Google

การอบรมทั้งหมด 2 วัน  : วันที่ 28-29 มีนาคม 2559

เป้าหมายของการเรียนรู้ครั้งนี้ 
    1) ส่งเสริมการใช้งาน Google Apps ในการจัดการสอน
    2) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น
    3) หาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้วยนวัตกรรมการศึกษาของ Google Apps for Education
Your trainer today