บุคลากร

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าดูข้อมูล

นางสาวบุษบา  วัฒนพงษ์พิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

                                                                          
                                          นางพิณรัตน  งอกกำไร                                                  นางจิตติมา  ดวงมณี
                                                 รองหัวหน้ากลุ่มสาระ                                                    รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

                      
    นางจิราภรณ์  อินทกูล                นางกุหลาบ  เศวตชัยกุล                        นายแทน  อั้งสูงเนิน                     นางปทุมพร  ชนะหาญ

                             
   นางศิริลักษณ์  นำขุนทด           นางสมนึก พรหมสาขา ณ สกลนคร        นางประภาศรี  หาญสงคราม                    นางสุภาศิตา  มาศศิริดำรง

                          
  นางสาววิสุทธี  พัฒน์ภากุล                 นางสาวปราณี  เอมชู                     นางอัมภิการ์  ไทยนันทน์                       นางสิริวรรณ  พรสี่

 
https://docs.google.com/presentation/d/1qJQ-O4WhEQqmg7EQF8K4EY4vaYhw1d8O2j5o80NLd10/edit#slide=id.gd067c40c4_0_5                     
      นางสาวแก้วตา  คำสุข                 นางสาวอมรศรี  ธรรมะ                       นางปานทิพย์  นาวิเศษ                 นางพธูทิพย์  กรโคกกรวด

Comments