นายโกศล  พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

นางวรรณิภา สำเภา
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการและงบประมาณ

นายสวรรค์  ดวงมณี
หัวหน้างานแผนงาน
sawan@suratham.ac.th
lineID : ksawan  Tel : 089 7201604

                
                                               นางยุพิน  ศรีไกรรัตน์                               นางสาวอุไรรัตน์ ธุรสุข
                                                ผู้ช่วยงานแผนงาน                                    ผู้ช่วยงานแผนงาน
 
            
              
นางสุพิศ  ศักดิษฐานนท์                    นางเด่นเดือน  ประวิตรวงศ์
หัวหน้างานสารสนเทศ                          ผู้ช่วยงานสารสนเทศ


นางสาวภัสรวีร์  รุจน์รวีหิรัญ
เจ้าหน้าที่งานแผนงานและสารสนเทศ