>> กลุ่มงานวิชาการ 
>> กลุ่มงานอำนวยการ 
>> กลุ่มงานกิจการโรงเรียน 
>> กลุ่มงานกิจการโรงเรียน
>> กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา
>> กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
>> กลุ่มงานกิจการนักเรียน
>> งานพัสดุ
>> งานห้องสมุด
>> ภาษาไทย
>> คณิตศาสตร์
>> วิทยาศาสตร์
>> สังคมศึกษาฯ
>> สุขศึกษาและพลศึกษา
>> การงานอาชีพฯ
>> ศิลปะ
>> ภาษาต่างประเทศ
>> โครงการ SME/IP
>> โครงการ EP/MEP
>> โครงการ EIS
>> โครงการ Pre - Cadet
>> โครงการ Pre - Engineer
>> โครงการ 2 หลักสูตร
เอกสารประกอบการเช่ารถ

1. สำเนาคู่มือรถ  1 ชุด
2. สำเนาใบขับขี่ของคนขับรถ 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านของคนขับรถ 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

Google Calendar