โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
(Science Math English Program : SME / Intensive Program : IP)

https://sites.google.com/a/suratham.ac.th/khorngkar-sme-ip/home/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%991.gif?attredirects=0

ขณะนี้กำลังทำการปรับปรุงเว็บไซต์ ขออภัยในความไม่สะดวก


รายละเอียดโครงการ

โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

Science Math English Program : SME  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Intensive Program : IP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้องเรียนตามโครงการ SME : IP  เป็นการศึกษาในระบบปกติ ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

ในรายวิชาเพิ่มเติมเน้นวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ได้จัดครูชาวต่างชาติเข้าสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ


ค่าธรรมเนียมการเรียน (ไม่รวมเงินบำรุงการศึกษาและเงินเบ็ดเตล็ดของโรงเรียน)
- SME (ระดับ ม.ต้น) 6,000 บาท / ภาคเรียน
- IP (ระดับ ม.ปลาย)     8,000 บาท / ภาคเรียน
ภาพกิจกรรม
ค่ายวิทย์ คณิต อังกฤษ ปีการศึกษา 2558
วันที่ 14-16 มีนาคม 2559 
ณ หาดทรายทองรีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
                                                                                                                                      ภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่