รายละเอียดโครงการ
        โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  Pre-Engineer เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในรายวิชาเพิ่มเติม เน้นวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อวางพื้นฐานเริ่มต้นสำหรับการศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมศาสตร์


ค่าธรรมเนียมการเรียน (ไม่รวมเงินบำรุงการศึกษาและเงินเบ็ดเตล็ดของโรงเรียน)
- Pre-Engineer (ระดับ ม.ปลาย) 10,000 บาท / ภาคเรียน

  
 
 - กิจกรรมศึกษาชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ม.4 วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กทม.
 - กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นค่าย Biodiversity Camp ม.6 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
 - กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์ ม.4-6  วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
 - กิจกรรมค่ายปรับพืันฐานความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 3-11 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
 - กิจกรรมสอนเสริมหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ของโครงการ Pre-Engineer ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 - 2 มีนาคม 2561 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3, 5/3 และ 6/3 ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
 - กิจกรรมค่ายวิชาการ(แล๊ป)มทร. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน