การประชุมพัฒนาวิชาชีพครู
โดยเครือข่ายแห่งการเรียนรู้
(PLC : Professional Learning Communities)
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2558
เว็บไซต์การอบรม   gg.gg/fltm31
เว็บไซต์ชมรม   www.fltm31.org

ลงทะเบียนfltm31-6june15

ลงทะเบียนfltm31-6june15 ‎(การตอบกลับ)‎


โครงการสร้างผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาที่โคราช

Educational Technology Innovator in Korat 

Google for Education

ภายใต้การสนับสนุนจาก Google

การอบรมทั้งหมด 1 วัน  : วันที่ 6 มิถุนายน 2558

เป้าหมายของการเรียนรู้ครั้งนี้ 
1) ให้ความรู้ในการเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์
2) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น
3) เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร และทำงานร่วมกันระหว่างครูผู้สอนในโรงเรียน 
ด้วยนวัตกรรมการศึกษาของ Google Apps for Education
Your trainer today