Google for Education
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
วันที่ 19-20 ก.ย. 2558
ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
เว็บไซต์การอบรม   gg.gg/korat3

ลงทะเบียนอบรม สพป.นม.3 19-09-58

ลงทะเบียนอบรม สพป.นม.3 19-09-58 ‎(Responses)‎


โครงการสร้างผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาที่โคราช

Educational Technology Innovator in Korat 

Google for Education

ภายใต้การสนับสนุนจาก Google

การอบรมทั้งหมด 2 วัน  : วันที่ 19-20 กันยายน 2558

เป้าหมายของการเรียนรู้ครั้งนี้ 
    1) ส่งเสริมการใช้งาน Google Apps ในการจัดการสอน
    2) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น
    3) หาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้วยนวัตกรรมการศึกษาของ Google Apps for Education ตามนโยบายโรงเรียนในฝัน
Your trainer today
ครูสวรรค์   ดวงมณี  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

ครูกัลยารัตน์  ศิริมาเทพ  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์