รายละเอียดโครงการ

        โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยครูไทยโดยใช้ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  English for Integrated Studies : EISจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลาง  การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดการเรียนการสอนด้วยครูไทยโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสอน

เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน และใช้ตำราจากต่างประเทศเป็นสื่อการสอน


ค่าธรรมเนียมการเรียน (ไม่รวมเงินบำรุงการศึกษาและเงินเบ็ดเตล็ดของโรงเรียน)
- ระดับ ม.ต้น 3,000 บาท / ภาคเรียน
- ระดับ ม.ปลาย     3,500 บาท / ภาคเรียน


 • ค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนโครงการ EIS ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการ EIS โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานนักเรียน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 1 - 11 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์   ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก>>>ที่นี่
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 02:41 โดย Eis Suratham
 • Field trip to Korat Zoo 2019 Field trip to Korat Zoo หนึ่งในกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนโครงการ EIS ได้จัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Play & Lern ณ สวนสัตว์ นครราชสีมา ในวันที่ 9 เมษายน 2562   ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>ที่นี่
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 02:29 โดย Eis Suratham
 • Geopark Camp 2019 นักเรียนในโครงการ EIS ชั้น ม.4/5 และ 5/5 เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนแกนนำจีโอปาร์คแคมป์ (Geopark Camp) ในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา                      ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >>> ที่นี่  
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 02:17 โดย Eis Suratham
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ EIS โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม นำโดย ผอ.อภิรมย์ สินชุม และคณะครูรวมทั้งหมด 7 ท่าน เข้าศึกษาดูงานในด้านการจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ EIS พร้อมทั้งได้สาธิตการสอนในรูปแบบ EIS                         ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก>>> ที่นี่  
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 02:07 โดย Eis Suratham
 • EIS Astronomy camp 2019 โครงการ EIS จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5, 3/6 และ 3/7 ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก>>>ที่นี่
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 01:54 โดย Eis Suratham
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 64 รายการ ดูเพิ่มเติม »