หน้าหลัก

ลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
          (ข) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา
                 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
          (ค) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
          (ง) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
          (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
          (ฉ) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
          (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน


นางสารภี  เจริญรบ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2


นางศิริพร  พลวิชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
 

นางจารี  อินทร์ชิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
 

นางสุทิสา  วงศ์ณศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

 

นายสุรเชษฐ์  พัฒน์แก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศนางสาวอรอุมา  อินทร์ทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงานธุรการ