ประกาศผล Vote แบบปกสมุด

#รางวัลชนะเลิศ  swk017 : นางสาวจินตนา บุญเหมาะ ม.5/2 คิดเป็น 23.6 %

#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  swk011 : นายจักรกฤช จารัตน์ ม.6/10 คิดเป็น 17.6 %

#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 swk013 : นางสาวปารมี แก้วประเสริฐ ม.5/2 คิดเป็น 16 %

#รางวัลชมเชย *swk001 : นายณัฒิพงษ์ ปัญญา ม.5/15 *swk002 : นางสาวสโรชา ราชกระโทก ม.6/5 *swk003 : นางสาวพิมพ์ฑกานต์ บุญคล้อย ม.3/2 *swk004 : นายวริศ จันทเขต ม.5/1 *swk005 : นายวิจารณ์ แสนศิริ ม.5/5 *swk006 : เด็กชายณัฐชนน ยอดเพ็ชร ม.2/5 *swk007 : นางสาวสุกัญญา ใจมั่น ม.4/14 *swk008 : นางสาวบุญธิชา เพียรดี ม.4/2 *swk009 : นางสาวสุธาทิพย์ นิยมตรง ม.6/16 *swk010 : นายสุรพันธ์ ดวงศรี ม.6/14 *swk012 : นางสาวณัฏฐ์กฤตา. กองแก้ววรศิษฐ์ ม.6/7 *swk014 : นายศิรวุฒิ บุตรลา ม.6/16 *swk015 : เด็กชายนรบดี รังทอง ม.1/9 *swk016 : นายจิตติภูมิ เสาสูง ม.5/2 *swk018 : นายอธิปัตย์ สุขประเสริฐ ม.6/7