คลิกที่ภาพคุณครูเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/phachni-khwr-ha/
นางสาวพัชนี  ควรหา

https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-thanit-naksiri/
นางฐานิตย์  นาคศิริ
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-anon-art/
นายอานนท์  อำพาศ
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/wanlapa-srimanta/นางสาววัลภา  ศรีมันตะ


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-jariya-hongbin/
นางจริยา  หงส์บิน

https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-adchara-kuanha/
นางสาวอัจฉรา  ควรหา
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-nongnuch/
นางนงค์นุช  แสงรัตนชัย
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/nomjit58/
นางน้อมจิต  หิรัญรัตน์ 
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-suriyaporn/
น.ส.สุริยาพร  นพกรเศรษฐกุล
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-thawatchai/
นายธวัชชัย  อินทขีณี
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-bopit-s/
นายบพิตร  แสงรัตนชัย

https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-tiwaporn/
นางสาวทิวาพร  คนหาญ
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-kanittha-taomaison/
นางสาวขนิษฐา  เท้าไม้สน
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-yanee-chuamuangphan/
นางสาวญาณี  เชื้อเมืองพาน
https://sites.google.com/sunthonphu.ac.th/thanyalukspss/home?authuser=0
นางสาวธัญลักษณ์  ใจสุข
 
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-pichit/home
นายพิชิต  สมศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมhttps://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/duangduean/home
นางสาวดวงเดือน  รอดมณี

https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-wilai/
นางสาววิไล  จรุงพันธ์
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-niisakorn2/
นางสาวนิศากร  เวงวิถา
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-anuwat/home
นายอนุวัฒน์  อุทธาธรณ์
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-parinda/home
นางสาวปริญดา  มีลาภ
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-warichaya/
นางสาววริชญา  วงศ์ผุดผาด
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา        
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-jurairatb/
นางจุไรรัตน์  บุญช่วยเหลือ

https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-kotchopan-kk/
 นางสาวกชพรรณ  อ่อนระทวย
 

 

   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ          
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-ratthasak/
นายรัฐศักดิ์  เครือวัลย์

https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-adison-seelun/
นายอดิศร  สีลุน
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-somchai/
   นายสมชาย  ตินนาวร
 

   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี        
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-amporn/
นางสาวอัมพร  ยินสูตร
 นายพิชัย  งามสม
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-chananda/
นางชนันดา  นิสัยมั่น
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/krusaiy/
นางสาวประภาพร  ปลายเนิน
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-nuttawat-khongbamphen/
นายณัฐวัฒน์  คงบำเพ็ญ
 
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-chaiyut/
นายชัยยุทธ์  ตันประเสริฐ
 
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-wuttipansailen/
นายวุฒิพันธ์  สายเล็น

นางกันยา  ชัยเจริญศิลป์

 

   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-sunisa/
นางสุนิสา  รัตนวิจิตร
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-naengnoi-kh/
นางแน่งน้อย  ควรหา
 
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-jaruni/
นางสาวจารุณี  ศรีพนม
 
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-somkiat-sinprasert/
นายสมเกียรติ  ศิลประเสริฐ
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/penn-billy-paul/
Mr. Penn Billy Paul
 
Mr. Alexander Schmatz
Miss Tian Zhuyu
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/t-pailin/
นางไพลิน  สูวรรณโชติ

     
Comments