งานวัดและประเมินผลโรงเรียนสุนทรภู่พิทยานางสาวทิวาพร คนหาญ
ครู คศ.1
งานวัดผลและประเมินผล

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2/2558

ปฏิทินงานวิชาการ2.2558.xlsx

สถิติจำนวนนักเรียน ปี 2558.docx


                   สถิติจำนวนนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ปีการศึกษา 2/2558                 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบโอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2557.docx

 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลการสอบโอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
                                                                                                                             ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๗


าพกิจกรรมการสอบกลางภาคระหว่างวันที่ 6-8 ม.ค 2559


ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ติด ๐ ร มส วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา


                                สถิติผลการเรียน ระดับม.1                                  

สถิติผลการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.xlsx


สถิติผลการเรียน ระดับม.2

สถิติผลการเรียน ระดับ ม.3.xlsxสถิติผลการเรียน  ระดับ ม. 3

สถิติผลการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.xlsxสรุปผลการเรียนปีการศึกษา 1/2558