คลิกที่ชื่อคุณครูเพื่อดู Logbook

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวพัชนี  ควรหา

นางฐานิตย์  นาคศิริ
นายอานนท์  อำพาศ
นางสาววัลภา  ศรีมันตะ

เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจริยา  หงส์บิน

นางสาวอัจฉรา  ควรหา
นางนงค์นุช  แสงรัตนชัย
นางน้อมจิต  หิรัญรัตน์ 
น.ส.สุริยาพร  นพกรเศรษฐกุล
นายธวัชชัย  อินทขีณี
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายบพิตร  แสงรัตนชัย

นางสาวทิวาพร  คนหาญ
นางสาวขนิษฐา  เท้าไม้สน
นางสาวญาณี  เชื้อเมืองพาน
นางสาวธัญลักษณ์  ใจสุข
 
นายพิชิต  สมศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวดวงเดือน  รอดมณี

นางสาววิไล  จรุงพันธ์
นางสาวนิศากร  เวงวิถา
นายอนุวัฒน์  อุทธาธรณ์
นางสาวปริญดา  มีลาภ
นางสาววริชญา  วงศ์ผุดผาด
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา        
นางจุไรรัตน์  บุญช่วยเหลือ

นางสาวกชพรรณ  อ่อนระทวย
 

 

   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ          
นายรัฐศักดิ์  เครือวัลย์

นายอดิศร  สีลุน
นายสมชาย  ตินนาวร
 

   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี        
นางสาวอัมพร  ยินสูตร
นายพิชัย  งามสม
นางชนันดา  นิสัยมั่น
นางสาวประภาพร  ปลายเนิน
นายณัฐวัฒน์  คงบำเพ็ญ
 
นายชัยยุทธ์  ตันประเสริฐ
 
นายวุฒิพันธ์  สายเล็น

นางกันยา  ชัยเจริญศิลป์


 

   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        
นางสุนิสา  รัตนวิจิตร
นางแน่งน้อย  ควรหา
 
นางสาวจารุณี  ศรีพนม
 
นายสมเกียรติ  ศิลประเสริฐ
นางไพลิน  สุวรรณโชติ
     
Comments