กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/social/google-classroom
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/occupations-and-technology/google-classroom
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/mathematic/google-classroom
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/klum-sa-ra-kar-reiy-ru-sukhsuksa-laea-phlsuksa/google-classroom-2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา

https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/foreign-department/home/google-classroom
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/science/google-classroom
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/klum-sara-kar-reiyn-ru-silpa/google
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Comments