HOME


 


วิสัยทัศน์จัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่หลากหลาย มุ่งพัฒนาผู้เรียน
                                                   ให้มีศักยภาพด้านภาษา สู่มาตรฐานสากล