Home


พรรณนางานกลุ่มบริหารวิชาการ

1.  กลุ่มงานแผนงานวิชาการ

          1.1  งานสำนักงานและสารบรรณ   มีหน้าที่ดังนี้    

1ดูแล รับผิดชอบงานสารบรรณ  ของกลุ่มบริหารวิชาการ 

          2จัดทำทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร  หนังสือราชการ  บันทึกข้อความตามระบบ   จ่ายเอกสารตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ติดตาม เก็บเรื่องเข้าแฟ้มต่างๆของกลุ่มบริหารงาน และจัดพิมพ์คำสั่งของกลุ่มงาน 
3จัดเตรียมเอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม  บันทึกการประชุมและเสนอรายงาน 
4จัดพิมพ์เอกสารของกลุ่มบริหารวิชาการ  และ รับ ส่งหนังสือราชการ 
5ดูแลการจัดทำแบบฟอร์มต่างๆของกลุ่มงานให้เป็นระบบ 
6ให้บริการข่าวสารด้านวิชาการแก่ครู นักเรียนและบุคคลทั่วไป 
7)  ประสานการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
8)  รวบรวม สรุปผล และประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มบริหารวิชาการเพื่อรายงาน และเผยแพร่   
9)  รายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนด
          10)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  
1.2  งานแผนงานวิชาการ   มีหน้าที่ดังนี้  

1ร่วมวางแผน จัดทำแผนงาน / โครงการ กิจกรรม เพื่อบริหารกลุ่มงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ

2จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพ

3รวบรวม สรุป และประเมินผลการดำเนินงาน/ โครงการ /  กิจกรรม เพื่อรายงาน                 

1.3  งานส่งเสริมชุมชนให้มีเข้มแข็งด้านวิชาการ  มีหน้าที่ดังนี้       

1ศึกษาบริบทของชุมชน วางแผน จัดทำแผนงาน / โครงการ กิจกรรม เพื่อบริการด้านวิชาการแก่ชุมชน
                 2พัฒนาโครงการ กิจกรรม ให้มีความสอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน
                 3)  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในชุมเพื่อสนับสนุนความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
                 4)  รวบรวม สรุป และประเมินผลการดำเนินงาน/ โครงการ /  กิจกรรม เพื่อรายงาน
          1.4  งานประสานความร่วมมือด้านวิชาการกับองค์กรภายนอก    มีหน้าที่ดังนี้              

1วางแผน จัดทำแผนงาน / โครงการ กิจกรรม เพื่อประสานความร่วมมือด้านวิชาการกับองค์กรภายนอก                                                            

2) ประสานความร่วมมือด้านวิชาการกับองค์กรภายนอก ด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร นักเรียน และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

3)  รวบรวม สรุป และประเมินผลการดำเนินงาน/ โครงการ /  กิจกรรม เพื่อรายงาน      

1.5  งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคลากรในโรงเรียนและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา   

                1วางแผน จัดทำแผนงาน / โครงการ กิจกรรม เพื่อสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคลากรในโรงเรียนและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

                2)   รวบรวม สรุป และประเมินผลการดำเนินงาน/ โครงการ /  กิจกรรม เพื่อรายงาน   
          1.6  งานวิเทศสัมพันธ์

                1)  รับแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ ติดต่อกับต่างประเทศ
                2)  รายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนด
      3)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          1.7  งานรับนักเรียนใหม่  

                 1ประสานการดำเนินงานแบ่งเขตพื้นที่บริการร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา 

       2ประสานงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 

               3)  ประสานงานกับคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเพื่อทราบข้อมูล และรายละเอียดการรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของปีการศึกษานั้นๆ 

       4กำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับนักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

       5) จัดทำคู่มือการรับนักเรียนพร้อมใบสมัครเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ 

       6ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 

       7ร่วมเป็นคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 

       8) ประสานงานกับฝ่ายบริหาร จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการรับนักเรียนในหน้าที่ต่างๆตามที่กำหนด 

       9) จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตาความเหมาะสม 

                10) รายงานผลการรับนักเรียนเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาที่กำหนด 

                11ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

         1.8  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

1จัดทำ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน

2ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา

3)  ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างหลากหลายในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4จัดหาเอกสารงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของครู 

5 ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยการศึกษา 

6ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์   วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู 

7รวบรวมผลการดำเนินงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู และจัดทำทำเนียบงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงาน 

8ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานวิจัยทางการศึกษา 

9ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                               

2.  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ            

         2.1 จัดทำแผนงาน/ โครงการ / กิจกรรม  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
         2.2 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้และดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน
         2.3 ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ และร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น
         2.4 ประสานงานจัดทำและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ EIS ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบันเสมอ
         2.5 คัดเลือกหนังสือเพื่อใช้ประกอบการเรียน
         2.6ประสานงานดูแลด้านงานวัดและประเมินผลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและเกิดคุณภาพสูงสุด
         2.7 ประสานงานด้านการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
         2.8 จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้
         2.9 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระ
         2.10 พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ และห้องเรียนคุณภาพของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนของนักเรียน           
         2.11 จัดกิจกรรมวิชาการที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและความเป็นเลิศของนักเรียน        
         2.12 จัดทำสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีระสิทธิภาพ 
         2.13 ประเมินผลงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ                           
         2.14 เผยแพร่ผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้แก่หน่วยงานต่างๆ                 
         2.15 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                                                              
         2.16 สรุปรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้                     

3.1 งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
     1) จัดทำแผนงาน โครงการ  กิจกรรม และ ปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน 
     2) ศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น
     3วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
     4) ประสานงานและจัดทำโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
     5) ประสานงานและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     6) ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดอัตรากำลังเพื่อนำมาจัดตารางสอนจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     7) ประสานงาน ดูแลการจัดตารางสอนทุกภาคเรียน และรวบรวมตารางสอนครู ตารางการใช้ห้องเรียนและตารางเรียนของนักเรียนเป็นรูปเล่ม 
     8) พัฒนางานจัดตารางสอนให้มีประสิทธิภาพ 
     9ประสานงานในการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามตารางสอน จัดทำแบบบันทึก การเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรอย่างเหมาะสม 
     10) นิเทศการใช้หลักสูตรและให้คำแนะนำ ช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนแก่ครู 
     11) ประสานงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
     12) ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
     13) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
     14) จัดกิจกรรมเรียนเสริม ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
     15ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอน 
     16)  ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 
     17) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

          3.2 งานทะเบียนนักเรียน

1) จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนนักเรียน 

2) จัดเตรียมเอกสารใบมอบตัวและใบลงทะเบียน 

3) ออกเลขประจำตัวนักเรียนที่เข้าใหม่และบัตรประจำตัวนักเรียน 

4) จัดทำและรวบรวมข้อมูลประวัตินักเรียน บันทึกข้อมูลประวัติลงโปรแกรม Student 

5) จัดทำสถิติจำนวนนักเรียนและการจำหน่ายนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

6) จัดทำทะเบียนรายชื่อนักเรียนตามชั้นเรียน สำหรับการใช้งานและบริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

7) จัดทำทะเบียนนักเรียนที่แขวนลอย 

8) จัดทำแบบฟอร์มและใบคำร้องในการดำเนินงานทุกประเภทของงานทะเบียนนักเรียน 

9) จัดรวบรวมสมุดรายงานผลการเรียน เพื่อนำเสนอผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม 

10) จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตรของนักเรียนที่จบ การศึกษา (ปพ.2) แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) และใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 

11) ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา       

12) ตรวจสอบการจบหลักสูตรเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อกลุ่มบริหาร 

13) ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารของนักเรียนย้ายเข้า – ย้ายออก

14) ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานทะเบียน 

15) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หน้าที่นายทะเบียน

                      1) ปฏิบัติงานร่วมกับครูวัดผลในการรวบรวม ตรวจสอบ และบันทึกผลการประมวลข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน

         2) ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียน ของผู้เรียนรายบุคคลแต่ละชั้นปีและเมื่อจบการศึกษา เพื่อเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติ ผลการเลื่อนชั้น และจบการศึกษาแต่ละระดับ

       3) จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา

          3.3 งานวัดผลและประเมินผล

1จัดทำแผนงาน  โครงการ   กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 

2กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 

3ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนแก่ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง 

4พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 

5) ประสานงานจัดทำ จัดเก็บข้อสอบ และดำเนินการในการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 

6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล การเรียนและตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา 

7)  จัดทำตารางสอบระหว่างภาค  ปลายภาคเรียนและตารางการสอบแก้ตัว 

8)  สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา และประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ 

9)  ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ หรือมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 

10ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

11) จัดทำระบบฐานข้อมูลการวัดผลประเมินผลทางการเรียน 

12) รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ปพ.6) 

13) ดำเนินการประกาศผลการสอบปลายภาคและการสอบแก้ตัว 

14)  ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ 

15) จัดทำข้อมูล  สถิติ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแยกตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และการพัฒนา 

16) ดูแลและประสานงานกับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การประเมินการอ่าน  การคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  การประเมินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ของนักเรียน 

17) จัดทำหลักฐานผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และรายงานผลการเรียนของนักเรียนส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

18 ) ดำเนินการจัดทำ GPA/PR ให้ถูกต้องสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทันตามเวลาที่กำหนด

19) จัดเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น ตามแนวทางที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด

20) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอนซ่อมเสริม

    20.1 วางแผนและกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนซ่อมเสริม

    20.2 ประสานงานกับครูประจำวิชา และงานวัดผลประเมินผลเพื่อจัด สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนระดับต่าง ๆ ในคาบ ซ่อมเสริมทุกสัปดาห์

    20.3  ติดตามและประเมินผลการสอนซ่อมเสริมของครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายเพื่อสรุปและประเมินผล

    20.4 ประเมินผลการจัดสอนซ่อมเสริมทุกภาคเรียนและสิ้นปีการศึกษา เพื่อปรับปรุงและแก้ไขต่อไป
                 21) ดำเนินการเกี่ยวกับการ แก้ไขผลการเรียน 0 , มผ
                     21.1 กำหนดแนวการปฏิบัติในการแก้ผลการเรียน
                     21.2 ดำเนินการแก้ตัวครั้งที่1 ภายใน 2 สัปดาห์ หลังเปิดภาคเรียน
                     21.3 จัดพิมพ์แบบคำร้องขอแก้ตัวจากโปรแกรม Student 2544 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนดำเนินการตามแนวปฏิบัติ
                     21.4 กำหนดวันเวลาสอบจัดทำตารางสอบแก้ตัว และกำหนดการส่งผลการแก้ตัว
                     21.5 ตรวจสอบผลการแก้ตัวครั้งที่1 และประกาศผลการแก้ตัว
                     21.6 รวบรวมผลการสอบแก้ตัวเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและบันทึกผลในโปรแกรม
                     21.7 เก็บหลักฐานการแก้ตัว เพื่อตรวจสอบและอ้างอิง 3 ปีการศึกษา
                     21.8 กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนซ้ำ
                     21.9 กำหนดการยืนคำร้องขอลงทะเบียนซ้ำ เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
                     21.10  เสนอร่างคำสั่งมอบหมายให้ครูประจำวิชานั้นดำเนินการเกี่ยวกับ การเรียนซ้ำตามระเบียบ พร้อมทำการวัดผลประเมินผลให้เรียบร้อย ภายในภาคเรียนนั้น ๆ
                             21.11 รวบรวมผลการเรียนเพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติ

                             21.12 ดำเนินการเกี่ยวกับ สมุดรายงานประจำตัว ปพ.
                 21.13  กำหนดการส่ง ปพ.6 และส่งผลการเรียนของนักเรียนให้ครูที่ปรึกษาบันทึกลงใน ปพ.6
                 21.14  รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง ในการกรอกข้อมูล แล้วเสนอผู้บริหารเพื่อลงนามทุกภาคเรียน     
21.15  สำรวจผลการเรียนของนักเรียนในระดับ ม. 3 และ ม. 6 เกี่ยวกับผลการเรียน 0 และ มผ. เพื่อแจ้งให้นักเรียนดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จและประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน ครูประจำวิชา ในการแก้ไขผลการเรียนที่มีปัญหาและอาจทำให้ไม่จบหลักสูตร
                  22) ประสานงานกับกลุ่มสาระ และครูประจำวิชาใน การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือวัดผล
                  23) ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับการ วัดผลประเมินผล โดยแจ้งครูประจำวิชาให้ทำการวัดและประเมินผลนักเรียนให้เป็นไปตามช่วงเวลาที่กำหนด และบันทึกคะแนนในแบบ ปพ.5 ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และส่งให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจตามกำหนด

      24) ดำเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับในโปรแกรมโปรแกรม Student 2544

      25) สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละภาคเรียนเพื่อวางแผนการพัฒนาปรับปรุงในภาคเรียนถัดไป

      26) ร่วมกับนายทะเบียนรวบรวมตรวจสอบและประมวลผลการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน

      27ติดตามประเมินผล  และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานวัดผลและประเมินผลการเรียน
                      28) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.4 งานส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้

        1)  จัดทำ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานที่สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบด้วย โครงการทัศนศึกษา กิจกรรม Camp in class กิจกรรม EIS scout camp โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ และโครงการด้านเสริมสร้างสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน และโครงการ กิจกรรม อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
                  2)  ประสานงาน ให้ความสะดวกแก่ครูในการจัดกิจกรรม รวมทั้งการบันทึกขอใช้เงินและเอกสารการเงิน
                  3)  ศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมในภาพรวมของสถานศึกษา
        4)   รวบรวมเอกสารสรุปงาน กิจกรรม โครงการอย่างเป็นระบบ
                  5)  จัดทำเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและลงทะเบียนอย่างเป็นระบบ   
                  6)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
         3.5 งานจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติของงานวิชาการ  มีหน้าที่ดังนี้

1) รวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานวิชาการ เย็บเล่มเก็บ เป็นเอกสารสำคัญ และเอกสารอ้างอิงทุกกลุ่มงานวิชาการ และเป็นเอกสารสำหรับ พรบ. อำนวยความสะดวก

2) จัดทำบอร์ดประกาศชัดเจนที่นักเรียนมองเห็นได้หากเป็นเรื่องจำเป็น

3) แจ้งครูทราบทาง email หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง 

4. กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้      

            4.1 งานห้องสมุด        

1) จัดทำแผนงาน  โครงการ   กิจกรรม  และปฏิทินการปฏิบัติงาน ของงานห้องสมุด 

2) ดูแลและจัดห้องสมุดให้เป็นไปตามมาตรฐาน

3) ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

4) จัดหาหนังสือเพื่อการศึกษาค้นคว้าของครู  นักเรียน  และบุคคลทั่วไป

5)  จัดทำระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุดสำหรับครูและนักเรียน 

6)  ให้บริการข่าวสาร  ข้อมูล  และแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาค้นคว้าแก่นักเรียน  ครูอาจารย์  ผู้ปกครองตลอดจนชุมชนที่สนใจ 

7)  จัดทำสถิติการให้บริการงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

8)  ให้การบริการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี 

9)  บำรุงรักษาและซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุดและวัสดุอุปกรณ์ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

10) สำรวจความต้องการในการใช้หนังสือของครู  และนักเรียนเพื่อการเรียนการสอนและ การค้นคว้า 

11) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า 

12) จัดหมวดหมู่หนังสือและดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบงานห้องสมุด 

13) ให้ความรู้ / คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการ และ การใช้ห้องสมุดแก่ครูและนักเรียน 

14)  ติดตามประเมินผล  และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานห้องสมุด 

15)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

          4.2 งานโสตทัศนศึกษา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

1) จัดทำ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 

2) ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนและ     การบริหารงานวิชาการ 

3) ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน และการประกวดสื่อ นวัตกรรมของครู 

4) ประสานการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนางานด้านวิชาการ 

5) จัดทำทะเบียน สื่อ นวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้และสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 

6) รวบรวมข้อมูล สถิติการใช้สื่อ นวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน 

7) ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

8) ประสานงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศทางวิชาการเอื้อต่อการเรียนรู้ 

9) ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

10) ควบคุม ดูแล ให้บริการ ห้องโสตทัศนูปกรณ์และจัดทำสถิติการใช้ห้อง

11) ดูแลอุปกรณ์ภายในห้องโสตทัศนูปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง และอื่นๆ ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

12) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

          4.3 งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ และ ICT ชุมชน        

1)  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานงานคอมพิวเตอร์

2)  งานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 

    2.1 จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  และแผนการจัดการเรียนรู้ 

    2.2 ควบคุมดูแลและประสานงานการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามหลักสูตร

    2.3 ดำเนินการสอนคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น

    2.4 จัดและให้บริการครู  และนักเรียนในด้านการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน 

    2.5 ดำเนินจัดทำการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผล ประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน และนำส่งงานวัดผล 

    2.6 สรุปและวิเคราะห์ผลการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการรายงานและการพัฒนา 

3) งานคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงาน 

    3.1 จัดทำระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมเพื่อใช้ในการบริหารงานและการดำเนินงาน 

    3.2 ประสานงานกับงานวัดผลในการจัดทำระบบฐานข้อมูลการวัดผลและประเมินผลทางการเรียนของสถานศึกษา 

    3.3 ให้คำปรึกษาหารือในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงาน 

    3.4 ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์ในการจัดทำเว็บไซต์ของสถานศึกษาเพื่อเผยแพร่ 

4) งานคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอนและการสืบค้นข้อมูล 

    4.1  จัดหาจัดทำ เอกสาร  คู่มือ  โปรแกรมต่างๆ สำหรับการศึกษาค้นคว้าด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน

    4.2  ให้คำปรึกษาและจัดบริการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลแก่ครู และนักเรียน 

5) งานซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

    5.1 ให้ความรู้แก่ครู ในการดูแลและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

    5.2 ให้บริการ  ดูแล  บำรุงรักษา  ซ่อมแซม คอมพิวเตอร์ของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้   เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

6) ติดตามประเมินผล  และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานคอมพิวเตอร์ 

7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย       

          4.4 งานอาเซียน

1) จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน

2) ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ

3) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 

5. กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5.1 งานกิจกรรมแนะแนว  

1) จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานแนะแนว
2) จัดทะเบียนสะสมของนักเรียนทุกระดับชั้น
3) จัดบริการแนะแนวแก่นักเรียน  5  บริการ  ได้แก่  การรวบรวมข้อมูล  การให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆ  การบริการสนเทศ  การจัดวางตัวบุคคล และการติดตามผลแก่บุคลากรของโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
                4จัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนทุกระดับชั้น 
5) จัดกิจกรรม ดูแลส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเรียนร่วม 
6) สนับสนุนและเป็นแกนหลักในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับชั้นและระดับ สถานศึกษา 
                7)  ติดต่อประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อความร่วมมือในการดำเนินงานแนะแนว 
                8)  ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง  ครูที่ปรึกษา  ครูประจำวิชา หัวหน้าระดับ  และงานปกครองในการดูแลแก้ไขพัฒนานักเรียน
                9)  จัดทำระเบียนพฤติกรรมของนักเรียน และบันทึกข้อมูลเก็บไว้อย่างเป็นระบบ 
10) จัดทำและรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับประวัติของผู้ปกครองนักเรียนเพื่อการดูแลนักเรียน 
11) จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
12) ประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการในการจัดให้นักเรียนเลือกวิชาเรียนและเลือกแนวทาง การศึกษาต่อ
13) จัดรวบรวมข้อมูล สถิติ  ผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษา 
14) แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโรงเรียนต่างๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ตามโครงการแนะแนวสัญจร
15) พัฒนาศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้ของงานแนะแนว
16) ติดตามประเมินผล  และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานแนะแนว 
17) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
           5.2 งานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ - เนตรนารี) มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติ ให้ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง  ตรงเวลา  มีประสิทธิภาพและรวดเร็วในเรื่องต่อไปนี้
1) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือร่วมกับหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
2) วางแผน จัดทำงาน  โครงการ  กิจกรรม และงบประมาณของลูกเสือ
3) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของลูกเสือ ตลอดปีการศึกษา
4) จัดประชุมคณะกรรมการและผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนเพื่อติดตามการดำเนินงานของลูกเสือ แต่ละช่วงชั้น
5) จัดประชุม อบรม เพื่อทำคำอธิบายรายวิชา โครงการสอน แผนการสอน เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันตามหลักสูตร ตามระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
6) จัดให้มีการสวนสนาม   พิธีราชสดุดีในวันสำคัญทางกิจการลูกเสือ  ร่วมกับลูกเสือจังหวัด
7) รับผิดชอบดูแลอุปกรณ์ลูกเสือ  จัดทำทะเบียน เก็บรักษา และสามารถนำมาใช้งานได้ตามกำหนดเวลา
8) ส่งเสริม  สนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้เพิ่มเติม  เพิ่มคุณวุฒิทางลูกเสือทุกประเภท
9) จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือทุกประเภท
10) จัดกิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์
11) ประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือประจำปีพร้อมทั้ง นำผลการประเมินมาแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น
12) รายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนด
13) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
          5.3 งานกิจกรรมชุมนุม
1) จัดทำแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานกิจกรรมชุมนุม
2) ดำเนินการออกแบบกิจกรรมชุมนุมให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและนักเรียน
3) ออกแบบ การเลือกกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน
4) ประสานงานกับ หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม ในการทำความเข้าใจเชิงนโยบาย และเป้าหมายของกิจกรรมชุมนุม เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ไปในทิศทางเดียวกัน
5) ดูแลและประสานงานในการวัดผลประเมินผลและรายงานผลการเรียน กิจกรรมชุมนุม
6) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานของงานกิจกรรมชุมนุม
7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
         5.4 งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)
1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนมีจิตอาสา
2) วางแผนการดำเนินงานจิตอาสาทั้งในและนอกโรงเรียน
3) ตรวจสอบการดำเนินงานจิตอาสาทั้งในและนอกโรงเรียน
4) จัดเก็บเอกสารและรายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนด
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
         5.5 งานนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
1) วางแผนการปฏิบัติงานรักษาดินแดน
2) ชี้แจงนักเรียนในเรื่องระเบียบการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
3) จัดทำเอกสารต่างๆ  ควบคุม  ดูแล  และพานักเรียนไปสมัครตามวันเวลาที่รับสมัคร
4) ประสานงานเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาวิชาทหารตามศูนย์ฝึกต่างๆ  แต่ละชั้นปี
5) ประสานงานการฝึกภาคสนามประจำปี
6) ประสานงาน ประชุม ตามระเบียบวาระที่กรมการรักษาดินแดนกำหนด
7) นำนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน
8) วางแผน  จัดทำโครงการ  งาน  และงบประมาณประจำปี
9) ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบนักศึกษาวิชาทหาร
10) ประเมินผลการฝึก และการเรียนวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหาร
11) รายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนด
12) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
       6.1  งานระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
1) จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน 
2) นิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
3) ประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรในสถานศึกษาในการดำเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
4) นิเทศ กำกับ ติดตาม  ประเมินผล การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
5)  สรุป รวบรวม รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประเมินตนเอง  ประเมินภายในและรับการประเมินภายนอก 
6) ประสานงาน  รวบรวมแฟ้มข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน 
7) ประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรในการดำเนินงานจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 
8) จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
9) รายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนด
10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

7. งานสมาคม EIS แห่งประเทศไทย

          1. ปฏิบัติงานตามที่สมาคม EIS แห่งประเทศไทยมอบหมาย

          2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ EIS ในโรงเรียน

          3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 

8. งานมูลนิธิอนุสาวรีย์สุนทรภู่

          1. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการมูลนิธิและโรงเรียน
2. บันทึกการประชุม และรวบรวมข้อมูล
          3.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9. งานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
          1. ประสานงานระหว่างศิษย์เก่าและโรงเรียน

          2. บันทึกการประชุม และรวบรวมข้อมูล

          3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 10. งานดนตรีไทยและนาฏศิลป์

          1. จัดทำแผนงานโครงการในการพัฒนานักเรียนในด้านดนตรีและนาฏศิลป์

          2. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน จัดหานักเรียนและฝึกซ้อมนักเรียนตลอดปีการศึกษา

          3. รับงาน ช่วยเหลือสังคม ชุมชน ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ

          4. สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานให้ผู้อำนวยการทราบ

 11. งานดนตรีสากล

          1. จัดทำแผนงานโครงการในการพัฒนานักเรียนในด้านดนตรีสากล

          2. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน จัดหานักเรียนและฝึกซ้อมนักเรียนตลอดปีการศึกษา

          3. รับงาน ช่วยเหลือสังคม ชุมชน ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ

          4. สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานให้ผู้อำนวยการทราบ

 Comments