กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย


นางกชกร  กึกก้อง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.2)

วุฒิการศึกษา ค.บ.


 

นางณัฐณิชาช์  ผาทอง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ค.บ.

นางเบ็ญจมาศ  มหัปปานันท์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา คศ.บ.

นางสาวศศิวิมล  เนืองนิตย์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ค.บ.

นายสาคร  กอนสิน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ค.บ.

Comments