กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายอำนาจ  แก้วแดง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ค.บ., กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 

นางนภัคสุรางค์  พัชรจารุพบชัย

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา วท.บ.

นางจรัสศรี  กลิ่นหอม

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.

นางภรภัทร  เทพจันทร์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ค.บ.

นางรำพรรณ  เตชะบุญ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ค.บ.

นายกริต  แสงสร้อย

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ค.บ.

นางนิภาพร  สายวงค์
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.2)

วุฒิการศึกษา วท.บ., กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

นายสุรศักดิ์  ธนานุศักดิ์
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

วิทยฐานะ -

วุฒิการศึกษา ค.บ.

Comments