กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางกชกร ระลาธิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู
วิทยาฐานะ ชำนาญการ (ค.ศ.2)
วุฒิการศึกษา ค.บ.
นายกันตพงศ์  อุดคำเที่ยง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวปภาวรินทร์ กาศสกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นายอัตพล  อินต๊ะเสน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ค.บ.
นางสาวยุวเรศ  กาศเจริญ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)
วุฒิการศึกษา -


นายพิชัย  ดอกสน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


ว่าที่ รต.หญิงอริสา  ข่มอาวุธ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา -