กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  นางศิริวรรณ  สุวรรณรินทร์

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 ตำแหน่ง ครู

 วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ.2)

 วุฒิการศึกษา ค.บ.

นางแสงเดือน  วงค์พุฒ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ค.บ., ศษ.ม.

 

นางทิพยมาศ  อักษรนำ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ค.บ.

นายวิชาญ  ชำนาญ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.2)

วุฒิการศึกษา ค.บ.

นายอัตพล  อินต๊ะเสน

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา ค.บ.

Comments