กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางณัฐสุรางค์  สุวรรณรินทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู
วิทยาฐานะ ชำนาญการ (ค.ศ.2)
วุฒิการศึกษา ค.บ.
นางทิพยมาศ  อักษรนำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา ค.บ.

นายอัตพล  อินต๊ะเสน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ค.บ.

นางสาวยุวเรศ  กาศเจริญ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา -

นางกชกร ระลาธิ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา -

นายพิชัย  ดอกสน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา -

ว่าที่ รต.หญิงอริสา  ข่มอาวุธ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา -
Comments