กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

    นางสุวิมล  วงค์ขันแก้ว

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  ตำแหน่ง ครู

  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

  วุฒิการศึกษา ค.บ.

นางทิพย์มณี  ปิ่นทอง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ค.บ.

นายนิทัศน์  เกษรวณิชวัฒนา

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ค.บ.

นางมัสยา  เกษรวณิชวัฒนา

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ค.บ.

นางนัยนา  กาวิน 

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.2)

วุฒิการศึกษา ค.บ.

นางสาวอรอุมา  บำรุง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ค.บ., กศ.ม.

นางกุลยาภรณ์  กาญจนะ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.2)

วุฒิการศึกษา ค.บ., ศษ.ม.

Comments