กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ (ค.ศ.2)


นางทิพย์มณี  ปิ่นทอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา ค.บ

นายนิทัศน์  เกษรวณิชวัฒนา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา ค.บ.

.
นางกุลยาภรณ์  กาญจนะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา ค.บ., ศษ.ม.นางสาวอารดา  ป๊อกคำอู๋
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน


นางนัยนา  กาวิน 
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา ค.บ.

นางสาวอรอุมา  บำรุง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา ค.บ., กศ.ม.

นางมัสยา  เกษรวณิชวัฒนา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา ค.บ.


นางนงลักษณ์ แพรศิลป์ วัฒนเสาวลักษณ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา -

Comments