กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นายทวี  วงค์พุฒ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.2)

วุฒิการศึกษา ค.บ., ศษ.ม.

 

นายบุญส่ง  สายทอง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ค.บ., ศษ.ม.


 

นางสริลนา  อินต๊ะเสน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ค.บ.

นางสุนทรี  ผาทอง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ค.บ.

นางอนงค์  ทุมวงษ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ค.บ.

นางกรรณิการ์   ป้องกัน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ค.บ.

นางสาวณัฐกานต์  ภูมิคอนสาร

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ค.บ., ศษ.ม.วัดผลและประเมินผล

นายธีรนาถ  อาจาบาล

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

วุฒิการศึกษา ค.บ., กศ.ม.บริหารการศึกษา

นางสาวทิพวรรณ  สาทุ่ง 

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

วุฒิการศึกษา ค.บ., กศ.ม.บริหารการศึกษา

นางกุสุมา  ลีกา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

วิทยฐานะ -

วุฒิการศึกษา ค.บ.

Comments