กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางอนงค์  ทุมวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา ค.บ.
นางสุนทรี  ผาทอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา ค.บ.

นายธีรนาถ  อาจาบาล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ค.บ., กศ.ม.บริหารการศึกษา
นางสาวณัฐกานต์  ภูมิคอนสาร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา ค.บ., ศษ.ม.วัดผลและประเมินผล

นางกุสุมา  ลีกา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ค.บ.
Comments