กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นายสมฤทธิ์ วันชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา ค.บ.
นางสุนทรี  ผาทอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา ค.บ.


นางพิจิตรา ศรีอินทยุทธ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา ค.บ.

นายธีรนาถ  อาจาบาล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ค.บ., กศ.ม.บริหารการศึกษา


นางสาวนันทิยา เครือพาน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา ค.บ.


นายสรวิศ สุวรรณนาค
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.บ.

นางกุสุมา  ลีกา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ค.บ.