กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางชุติกาญจน์  ทอดเสียง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา ค.บ., กศ.ม.
นายไพสิฐ  แนวลาด
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา ค.บ.

นางจิณณรัตน์  พยุงผลชัยสาร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา ค.บ.

น.ส.จิตตรัตน์  วีระชาติ(ภาษาจีน)
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา ค.บ.
นางอังสุรวดี  ปัพรังษี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา ค.บ.

นางประไพศรี  ธนะภาษี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา ค.บ.


Comments