กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิธันว์  สีลอ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา ค.บ.

นายไพสิฐ  แนวลาด
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา ค.บ.


นางจิณณรัตน์  พยุงผลชัยสาร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา ค.บ.


นางสาวจิตตรัตน์  วีระชาติ (ภาษาจีน)
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา ค.บ


นางสาวธิดารัตน์  กาบเกี๋ยว
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
นางประไพศรี  ธนะภาษี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา ค.บ.


นางอุมาภรณ์ ไผ่คำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ  ชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา ค.บ.นางสาวพิชญาพร โปร่งใจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.2)


นางสาวสุพิชญา  สติมั่น
ตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง