กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ


 นายไพสิฐ  แนวลาด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.2)

วุฒิการศึกษา ค.บ.

นางชุติกาญจน์  ทอดเสียง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ค.บ., กศ.ม.

นางวราภรณ์  พรหมมิรัตน์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ค.บ.

นางอังสุรวดี  ปัพรังษี

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ค.บ.

นางประไพศรี  ธนะภาษี

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ค.บ.

นางจิณณรัตน์  พยุงผลชัยสาร

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ค.บ.

น.ส.จิตตรัตน์  วีระชาติ(ภาษาจีน)

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.2)

วุฒิการศึกษา ค.บ.

Comments