กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.2)

วุฒิการศึกษา ค.บ., ศษ.ม., ศศ.ม.

 

นางภัทรียา  ดังก้อง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ค.ม.


 

นางวณนุชมนต์  แสนอุ้ม

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.2)

วุฒิการศึกษา ค.บ.

 ว่าที่ร้อยตรีอนุพงศ์  สีดำ

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

วิทยฐานะ -

วุฒิการศึกษา ค.บ.

Comments