กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางวณนุชมนต์  แสนอุ้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา ค.บ.
นางภัทรียา  ดังก้อง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา ค.ม.

นายศุภกร  ณุวงษ์ศรี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ค.บ.
นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา ค.บ., ศษ.ม., ศศ.ม.