ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน


ประวัติความเป็นมา    

            โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดยกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2505 เป็นโรงเรียนสหศึกษา นายอนันต์ มีชำนะนานาย อำเภอสูงเม่น ได้ประชุมและได้ความสนับสนุนจากนายประยุทธ  ผาทอง บริจาคเงินและเงินของชาวบ้านเพื่อซื้อที่ดิน 17 ไร่ 1 งาน กรมสามัญศึกษาได้ เปิดการสอน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และตั้งชื่อว่าโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์เมื่อวันที่17พฤษภาคม 2505

        ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2506 ได้เกิดพายุพัดอาคารจนได้รับความเสียหาย มีผู้เสียชีวิต 2 คนในวันที่ 1 มิถุนายน2506 จังหวัดได้แต่งตั้งนาย ขจร หาญจิต มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียน124 คน มีครู 4 คน

        ปีการศึกษา 2518 โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเปิด 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 1,371 คน และต่อ มาโรงเรียนได้มีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

        ปีการศึกษา 2544 ได้รับความสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาโรงเรียน 5 โครงการ คือ โครงการเรียนรู้ด้วยตนเอง,นักเรียนปรีชาญาณ,ส่งเสริมนาฏศิลป์และดนตรีไทย, โทรทัศน์สู่ห้องเรียน,จ้างบุคลากรช่วยงานในปัจจุบัน

        ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้รับโล่รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมเปิดประตูสู่สถานศึกษาดีเด่นจาก โครงการโรงเรียนในฝันโดยมีผู้อำนวยการ ไพบูลย์  สมจิตต์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  

        ปีการศึกษา 2553  มีผู้อำนวยการนายชานันท์ มณเฑียร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

        ปีการศึกษา 2563  ดร.เลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 

                                     นางสาวรินรฎา วังป่า ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์    

                                     และนายวีระชัย จันทร์สุข ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์  

             

 อักษรย่อของโรงเรียน สช.  

ตราและสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

    สัญลักษณ์ ของโรงเรียน เป็นรูปเจดีย์แบบสุโขทัย การที่โรงเรียนได้ยึดเอารูปเจดีย์เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนด้วยเหตุผลดังนี้

                1.เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ใน ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพระหลวงที่มีเจดีย์เก่าแก่อยู่องค์หนึ่ง และพระครูปัญญาพิชัย อดีตเจ้าคณะอำเภอสูงเม่น ท่านเป็นกำลังสำคัญในการก่อตั้งโรงเรียน

                2.เจดีย์วัดพระหลวง เป็นปูชนียวัตถุที่มีค่าแก่การคาราวะอย่างยิ่ง เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ และเพื่อต้องการโน้มนาวจิตใจของครูอาจารย์และนักเรียนให้ทุกคนมุ่งพฤติแต่กรรมดี ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


            รูปของเจดีย์ มีฐานอยู่ 5 ฐาน บนยอดเจดีย์มีรัศมี 8 แฉก
                        ฐาน 4 ฐานหมายความว่า ฐานแห่งการนำตัวไปสู่เกีรติยศชื่อเสียง ความสำเร็จทั้งปวง ได้แก่ วาจา ท่าทาง วางตัว หัวใจ
                                                                                        1.วาจา  เป็นวาจา เป็นมงคลแก่ตนคือวาจาดีเป็นศรีแก่ ตน
                                                                                        2.ท่าทาง  เป็นลักษณะที่มุ่งบอกถึง ความเป็นคนดี
                                                                                        3.วางตัว  เป็นการ วางตัวที่เหมาะสมถูกกาละเทศะ
                                                                                        4.หัวใจ  เป็น ความรู้สึกที่กลั่นกลองจากจิต ใจให้สิ่งดีงามอย่างบริสุทธิ์

                                      รัศมี 8 แฉก หมายถึง มรรคแปดอันเป็นคุณธรรมประจำใจที่จะเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคน อย่างสมบูรณ์ได้แก่

                                                                                        1.สัมมทิฐิ            คือ เห็นชอบ                  
                                                                                        2.สัมมาสังกัปปะ     คือ ดำริชอบ
                                                                                        3.สัมมาวาจา        คือ วาจาชอบ                  
                                                                                        4.สัมมากัมมันตะ   คือ การงานชอบ
                                                                                        5.สัมมาอาชีโว      คือ เลี้ยงชีพชอบ              
                                                                                        6.สัมมาวาจาโม   คือ ความเพียรชอบ
                                                                                        7.สัมมา สติ          คือ ความระลึกชอบ           
                                                                                        8.สัมมา สมาธิ คือ ความตั้งใจชอบ 

วงกลม  หมายถึง  ความรอบรู้ ในสิ่งทั้งปวงตามปรัชญาของโรงเรียน


                                                                                                วิสัยทัศน์ (VISION)

                   โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  มุ่งพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  

           มีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากล

                                                                                       พันธกิจ (MISSION)

1.       บริหารจัดการ  นิเทศติดตาม  นำผลไปพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

2.       จัดสภาพแวดล้อม  และการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ

3.       พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

4.       พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ

5.       พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

6.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                                    เป้าประสงค์ (OBJECTIVE)

1.       โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ  นิเทศติดตาม  นำผลไปพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

2.       โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม  และการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ

3.       โรงเรียนมีหลักสูตรและจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

4.       ครูมีมาตรฐานวิชาชีพ

5.       ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

6.       ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 


อัตลักษณ์

“เป็นคนดี  มีทักษะชีวิต”


เอกลักษณ์

“ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  ช่วยสังคม”


ปรัชญา คำขวัญ
สุ วิชาโน ภวํ โหติ  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 

        คำว่า รู้ดี หมายถึง รอบรู้ในสิ่งทั้งปวง เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ในทางถูกต้อง สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
        คำว่า รอบรู้ในสิ่งทั้งปวง  หมายถึงรอบรู้ในสิ่งต่อไปนี้


        1.รู้ในทาง วิชาการ  เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพ                      
        2.รู้จัก เหตุ  คือรู้จักเหตุของความทุกข์และความสุข             
        3.รู้จัก ผล  คือ รู้จักผลกรรมเกิดจากเหตุต่างๆ                       
        4.รู้จัก ตร  คือ รู้จักสภาพที่แท้จริงของตนเอง 
        5.รู้จักประมาณตน  คือรู้จักมี ความพอดีและความสำรวม 
        6.รู้จักกาล  คือรู้จักสรรหาเวลาให้เกิดประโยชน์ แก่ตน
        7.รู้จักชุมชนคือรู้จักชุมชนหรือรู้จักสังคมและปรับตัวให้ถูกต้อ
        8.รู้จักเลือกคบหาบุคคล คือ รู้จักคบบุคคลที่มีศีลธรรมประจำใจ

        คำว่า ผู้เจริญ หมายถึง ผู้เจริญด้วย กาย วาจาและใจ    


คำขวัญโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์

"การเรียนเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  งามสิ่งแวดล้อม  พร้อมกีฬา  พัฒนาชุมชน"