ฝ่ายบริหาร

คณะผู้บริหารบริหารโรงเรียน  
นายชานันท์  มณเฑียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา  กศ.ม.

นายธวัชชัย  ใจเย็น
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป/กลุ่มบริหารงานบุคคล
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา กศ.ม.


 
นางสุภางค์รัตน์  วงค์สมบูรณ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 นางสาวอรอุมา บำรุง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
นายนัทัศน์  เกษรวนิชวัฒนา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ


นายธนกฤต รัตนวิมลชัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป