ฝ่ายบริหาร

คณะผู้บริหารบริหารโรงเรียน  
                                                                         

 นางสาวชัชฎาภรณ์  หล้าสกุล
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ/
กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา ศษ.ม.


                        นายชานันท์  มณเฑียร                            ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์                  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)        
วุฒิการศึกษา  กศ.ม.นายธวัชชัย  ใจเย็น
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป/
กลุ่มบริหารงานบุคคล
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
 วุฒิการศึกษา กศ.ม.
              

นายกริต  แสงสร้อย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา ค.บ.