แบบฝึกหัด


แบบฝึกหัด ชีววิทยา

posted Feb 3, 2010, 7:00 AM by Pattarapol Taweewikayakarn   [ updated Feb 3, 2010, 7:18 AM by Kritpol Pasokpuckdee ]

แบบฝึกหัดเรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

 

1. เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตแบ่งเป็นกี่ประเภท ได้แก่อะไร

................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................

2. แมกนีเซียมมีความสำคัญอย่างไร และสามารถพบได้จากแหล่งอาหารชนิดใด

............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

3. ไอโอดีนมีความสำคัญอย่างไร และสามารถพบได้จากแหล่งอาหารชนิดใด

..............................................................................................................................................

5. กรดอะมิโนจำเป็นหมายถึงอะไร

.............................................................................................................................................

6. ลิพิดแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง จงอธิบายมาพอสังเขป

............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

แบบฝึกหัดเรื่องระบบหายใจ

 

1. ข้อความใดเกี่ยวกับการหายใจต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง

ก. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะต้องหายใจในสิ่งแวดล้อมที่มี O2

ข. พืชสีเขียวมีการหายใจทั้งกลางวันและกลางคืน

ค. ขบวนการหายใจเป็นขบวนการไม่ต้องใช้ O2

ง. เอมบริโอเจริญอยู่ใยตัวแม่ไม่มีการหายใจ

2. ในการสูดลมหายใจเข้าออก เราควรจะสูดลมหายใจผ่านโพรงจมูกมากกว่าที่จะหายใจทางปาก เหตุผลของข้อแนะนำนี้คืออะไร

ก. โพรงจมูกเป็นทางเดินอากาศ ปากเป็นทางเดินอาหาร

ข. โพรงจมูกจะให้ O2 ผ่านเข้าไปและกัก CO2 ไม่ให้เข้า

ค. ขนเล็กๆ ในโพรงจมูกจะกรองอากาศที่ผ่านเข้าโดยดักฝุ่นละอองไว้

ง. โพรงจมูกอยู่ใกล้สมองจึงควบคุมปริมาณอากาศเข้าออกได้ดีกว่า

3. ตำแหน่งที่ทางเดินอาหารและทางเดินอากาศมาบรรจบเป็นบริเวณเดียวกัน คือ

ก. กล่องเสียง

ข. คอหอย

ค. ฝาปิดกล่องเสียง

ง. หลอดอาหาร

4. การแลกเปลี่ยนแก๊สในแมลงสาบเกิดขึ้นระหว่างอวัยวะใด

ก. รูหายใจกับท่อลม

ข. เลือดกับท่อลม

ค. เซลล์กับท่อลม

ง. รูหายใจกับเลือด

5. ภายหลังจากการวิ่งแข่งมา 200 เมตร เราจะมีอัตราการสูดลมหายใจเข้าออกสูงมาก ทั้งนี้เป็นเพราะเหตุใด

ก. สมองขาด O2

ข. ยูเรียที่ให้ไตขจัดออกมีมากขึ้น

ค. เลือดขาดอาหาร

ง. CO2 ในเลือดสูงขึ้น

6. ในการทำขนมปังจำเป็นต้องใส่ยีสต์เพราะเหตุใด

ก. ยีสต์มีวิตามินบี 12 มาก

ข. ยีสต์ให้แอลกอฮอล์ทำให้ขนมปังมีกลิ่นหอม

ค. ยีสต์ปล่อย CO2 ซึ่งเป็นแก๊สทำให้แป้งพองตัว

ง. ยีสต์เพิ่มจำนวนรวดเร็วโดยการแตกหน่อ

7. ผลผลิตจากการหายใจของกล้ามเนื้อลายแบบเดียวกันทีได้เอทิลแอลกอฮอล์และ CO2 ของยีสต์ คือ

ก. กรดแลกติก และพลังงาน

ข. กรดแลกติก และคาร์บอนไดออกไซด์

ค. กรดแลกติก และเอทิลแอลกอฮอล์

ง. เอทิลแอลกอฮอล์ และคาร์บอนไดออกไซด์

8. สารเคมีที่เร่งอัตราการเผาผลาญอาหารได้มากที่สุด คือ

ก. O2

ข.CO2

ค.กลูโคส

ง. H+
9. oxyhemoglobin จะพบปรากฏอยู่ใน

ก. พลาสมา

ข. อัลวีโอลัส

ค. เม็ดเลือดแดง

ง. อัลวีโอลัส และเม็ดเลือดแดง

10. ระบบหายใจของสัตว์แบบใดที่สามารถนำออกซิเจนไปให้เซลล์โดยตรง

ก. เหงือก

ข. ปอด

ค. ลังบุก

ง. ระบบท่อลม

11. อัตราการแลกเปลี่ยนแก๊สของพืชน้ำขึ้นอยู่กับ

ก. ออกซิเจนที่ละลายน้ำได้

ข. ปริมาณ CO2 ในอากาศ

ค. pH ของน้ำที่พืชอาศัยอยู่

ง. ทั้ง ก. ข. และค.

12. กระบวนการใดเกี่ยวข้องกับการหายใจน้อยที่สุด

ก. การดูดซึมอาหาร

ข. การขับถ่ายของเสีย

ค. การหดตัวของกล้ามเนื้อ

ง. การแพร่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์


แบบฝึกหัดเรื่องระบบขับถ่าย

 

1. สิ่งใดเป็นของเสียที่ถูกขับออกจากร่างกาย

  ก.  เหงื่อ
  ข.  คาร์บอนไดออกไซค์
  ค.  ยูเรีย
  ง.  ถูกทุกข้อ
2. ปอดมีหน้าที่อย่างไรในระบบขับถ่าย
  ก.  ขับถ่ายสารเคมี
  ข.  ขับถ่ายยูเรีย
  ค.  ขับถ่ายคาร์บอนไดออกไซค์
  ง.  ขับถ่ายออกซิเจน
3. อวัยวะใดที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่าย

  ก.  หัวใจ
  ข.  ผิวหนัง
  ค. ม้าม 
  ง.  ถุงน้ำดี

4. ไตเป็นอวัยวะขับถ่ายของเสียที่มีรูปร่างเหมือนสิ่งใด

  ก.  เมล็ดงา
  ข.  เมล็ดข้าวโพด
  ค.  เมล็ดถั่ว
  ง.  เมล็ดมะขาม

5. อวัยวะภายในไตที่มีหน้าที่กรองเลือดคือข้อใด

  ก.  เนฟรอน
  ข.  คอร์เทกซ์
  ค.  เมดุลล่า
  ง.  ท่อไต

6. ข้อใดคือขั้นตอนการขับถ่ายของเสียของไต

  ก.  ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ
  ข.  ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ไต
  ค.  ท่อปัสสาวะ ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ
  ง.  ไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อไต ท่อปัสสาวะ

7. ผิวหนังแบ่งออกเป็นกี่ชั้น

  ก.  2 ชั้น
  ข.  3 ชั้น
  ค.  4 ชั้น
  ง.  5 ชั้น

8. อวัยวะใดเป็นที่แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์

  ก.  ปอด
  ข.  หัวใจ
  ค.  ถุงลม
  ง.  เนฟรอน

9. ข้อใดคือความหมายของการขับถ่าย

  ก.  การนำของเสียออกจากร่างกาย
  ข.  การปัสสาวะ อุจจาระ
  ค.  เหงื่อออก
  ง.  ถูกทุกข้อ

10. ของเสียที่ร่างกายขับออกจากปอดและไตจะปนมากับสิ่งใด

  ก. เลือด
  ข. ก๊าซ
  ค. น้ำ
  ง. ยูเรียอาจารย์ส๊มชาย

posted Feb 1, 2010, 6:00 AM by Pattarapol Taweewikayakarn   [ updated Feb 1, 2010, 6:01 AM ]

อาทิตย์สุดท้ายแล้ว ใครยังไม่ได้ส่งอะไร หรือลืมทำอะไรรีบทำซะน้า(เสียงอาจารย์สมชาย)

อย่าลืมทำเลข+ฟิสิกส์ก่อน ฮ่าๆ

การบ้านที่จะส่งอาทิตย์หน้า

posted Oct 13, 2009, 12:58 AM by Pattarapol Taweewikayakarn   [ updated Jan 27, 2010, 8:24 PM ]

งานเทคโนนี่ละ

1-3 of 3