บุคลากร

  

 

ครูวลิดา จันทรสมบัติ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
  
       

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 

ครูมากาเร็ต สีหานาม
รองหัวหน้าดลุ่มสาระฯ
 

ครูเบญจมาภรณ์  
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 

 คุณครูช่อเอื้อง รัตนวงศ์
ครูช่อเอื้อง  รัตนวงศ์

 คุณครูฉวีวรรณ กลิ่นเกษร
ครูฉวีวรรณ  กลิ่นเกษร
 
คุณครูเสงี่ยม สุวรรณศรี
ครูเสงี่ยม สุวรรณศรี
 
คุณครูวชิราภร ภูริพันธุ์ภิญโญ
คุณครูวชิราภร ภูริพันธุ์ภิญโญ
 
ครูชุติกาญจน์ สุดบนิด
 คุณครูจันทร์ฉาย เศษแสงศรี
ครูจันทร์ฉาย เศษแสงศรี
  คุณครูเพิ่มสุข จันทร์ขอนแก่น
ครูเพิ่มสุข จันทร์ขอนแก่น
 คุณครูปภาวรินท์ เลิศพันธ์
ครูปภาวรินทร์  เลิศพันธ์

 คุณครูอากาศรัศมี จุลเหลา   คุณครูสรวิช ฉิมสวัสดิ์ คุณครูพิศิษฐ์ ทิพย์อักษร
 คุณครูรัชสุพร เผ่าภูธร คุณครูจารุตม์ หาญอาษา  คุณครูอุบลรัตน์ สงเคราะห์ คุณครูกาญจนา บุญทวี