ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 10 แก้ไขล่าสุด

สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน  2561

ภาคเช้า  (09.00 -11.00 น.)   :  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 

ภาคบ่าย (13.00 -15.00 น.)   :  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 

สนามสอบ  :  โรงเรียนสตรีศึกษา  comment