ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 10 พิธีมอบรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๑๕ น. หลังจากพิธีเชิญธงเคารพธงชาติ 

และขอให้ผู้ได้รับรางวัล แจ้งยืนยันการเข้ารับมอบรางวัล 
ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ทางโทรศัพท์ ๐๘๑
-๗๖๙๐๒๔๔๐๘๙-๕๗๒๗๕๗๔
comment