De zorg op onze school

Wat doen de zorgcoördinatoren ...
door de ogen van het kind ?
 
-Rood en Groen (de zorgcoördinatoren) komen elke maand langs om ons iets bij te leren rond
sociale vaardigheden of leren leren.
-De zorgcoördinatoren zijn de personen die langskomen om proefjes af te nemen.
Kleuter : Rekenbegrip, toeters, kontrabas / Lager : AVI-niveaubepaling

Juf Sandra biedt in het 2de en 3de kleuter extra ondersteuning bij kinderen die dit nodig hebben.

                                 Door de ogen van de leerkrachten 
de kleuterjuffen
leerkrachten lager
Leerkrachten Vijfwegen-Klankbord voor leerkrachten : 3x per jaar worden alle kinderen besproken met de zorgcoördinator
-Contactpersoon met CLB 
-3x per jaar zijn er besprekingen van de kinderen waarover de leerkracht een hulpvraag  heeft.
  Hierop zijn ook het CLB en de betrokken externe hulpverleners (bv. logopediste) van het kind aanwezig.
  Het gehele zorgteam denkt mee aan manieren om dit kind te helpen.
-Administratieve taak : kindvolgsysteem bijhouden, verslagen maken en bijhouden, contacten leggen met externen
  (GON, REVA, logopedisten, ...), gegevens opvragen vorige school, afspraken maken,…

-Materiaal aanreiken : extra werkblaadjes, hulpmiddelen opdat een kind beter zou functioneren (time-timer,

  spellingsregeltjes voor op lessenaar,…)

-Kinderen met specifieke noden volgen we nauwer op. Wat is dyslexie, ADHD, ASS,…? En welke hulpmiddelen kunnen
  we voor deze kinderen gebruiken?
                 
                Door de ogen van de ouders :
 -Ouderbrieven maken en bezorgen ;
-met de leesresultaten van je kind.
-Indien uw kind voor iets  extra zorg nodig heeft en dus een geruime tijd in de begeleide groep zal zitten tijdens de wekelijkse zorg
-Indien er een bespreking geweest is over uw kind op school.
-(het kan ook zijn dat u op school uitgenodigd wordt voor besprekingen, dit gebeurt dikwijls als er externen uitgenodigd worden)

           -Indien u uitgenodigd wordt op school om de vorderingen van uw kind te bespreken zal de zorgcoördinator hier meestal 
             op aanwezig zijn.

  -Luisterend oor voor ouders met vragen. (We zijn steeds te bereiken in de zorgklas – Bruggestraat en komen ook af en 
             toe langs op de Vijfwegen – indien u dit wenst kunnen we steeds langskomen)