Van Trieu Tran

ĐIỀU TRA DIỄN BIẾN BỆNH MỐC SƯƠNG CÀ CHUA

(Phytophthora Infestans(Mont.) de Bary) VÀ

KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH

CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC,SINH

HỌC TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

TỈNH LÂM ĐỒNG
Comments