Tram Ngoc Le Nguyen

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA

BỌ CÁNH CỤT Paederus fuscipes (STAPHYLINIDAE-COLEOPTERA)

ĐỐI VỚI NHÓM THUỐC

THIAMETHOXAM
Comments