Ninh Thuy Thi Le

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ

VÀ CHẤT BẢO QUẢN  ĐẾN

PHẨM CHẤT THANH LONG CHIẾU XẠ (Hylocereus undatus (Haw.) Britt. et Rose]
Comments