Nguyen Trong Nguyen

ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN VÀ DIỄN BIẾN CỦA CÔN

TRÙNG CHÍCH  HÚT TRÊN CÂY  ĐẬU BẮP VÀ  ĐÁNH  GIÁ  HIỆU LỰC DIỆT TRỪ  RẦY XANH HAI CHẤM

(Empoasca biguttula Shiraki) CỦA THUỐC LASER 500WG

VÀ MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU KHÁC 
Comments