My Ai Do

KIỂM CHỨNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH
VÀNG LÁ THỐI RỄ TRÊN CÂY CÓ MÚI VÀ XÁC ĐỊNH GIỐNG CHỐNG CHỊU BỆNH TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI
Comments