Dung Trung Nguyen

SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT
CỦA SÁU GIỐNG KHỔ QUA (Momordica charantia L.)
TRỒNG VỤ XUÂN HÈ TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG,
TỈNH LÂM ĐỒNG
Comments