ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
     

https://sites.google.com/a/ssrw.ac.th/srisongruk/home/Untitled-1.jpg
ประกาศผลการเรียน
ของนักเรียนชั้นโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

http://www.ssrw.ac.th/elearning/
การจัดการเรียนการสอนบทเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ไป
แข่งขันวิชาการระดับประเทศ 

มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ไปแข่งขัน
โครงงานผีตาโขนช่วยลดมลพิษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

งานปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560