กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน/แผนการบริหารเงินงบประมาณ
รายงานที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน/ปฏิบัติการและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการด้านความโปร่งใสและการจัดการเรื่องทุจริต

https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4bigdata/
https://sway.office.com/2yRx9viBI8WWcOmx?ref=Link&loc=play
https://sites.google.com/ssps4.go.th/ssps4-ict/gsuite
https://www.facebook.com/ssps4.go.th


แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม สพม. 4
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 69 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประกาศรับสมัคร/โอนย้าย ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »