ข้อมูล BIG Data แยกตามกลุ่มงาน
1. กลุ่มกฏหมายและคดี

2. กลุ่มนโยบายและแผน


3. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 

4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                        
ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา แยกรายโรงเรียน

7. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

8. กลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำนวนนักเรียนแยกตามโรงเรียนและชั้น จำนวนนักเรียนแยกตามช่วงอายุ
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส จำนวนนักเรียนพิการ จำนวนนักเรียนขาดแคลน 
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำนวนนักเรียนแยกตามการเดินทาง จำนวนนักเรียนพักนอน
น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา 
จำนวนนักเรียนติด G9. กลุ่มอำนวยการ


10. หน่วยตรวจสอบภายใน