การประเมิน ITA 2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
       9.1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
       9.1.2 ข่าวประชาสัมพันธ์
          7) ข่าวประชาสัมพันธ์
       9.1.3 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
          9) Social Network เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
9.2 การบริหารงาน
       9.2.1 แผนดำเนินงาน
          11) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
       9.2.2 การปฏิบัติงาน
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
       9.3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          16) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561
       9.3.2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          19) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
          20) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2561
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       9.4.1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          21) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          22) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          23) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          24) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
       9.5.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
          25) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
          26) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
          27) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ.2561
       9.5.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
          29) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
       10.1.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       10.1.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
          32) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562
          33) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2562
       10.1.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
          34) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       10.1.4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
          35) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562
          36) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 6เดือน)
          37) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
       10.2.1 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต