การบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     - แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี