ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี (โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์) 
เลขที่ 196 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน
กลุ่มอำนวยการ/กลุ่มนโยบายและแผน   02-045-3271 , 091-748-0554
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  02-045-3272
กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   02-003-8813
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล/หน่วยตรวจสอบภายใน/กลุ่มพัฒนาการศึกษา   02-003-8853
คุรุสภาจังหวัดนนทบุรี  02-157-2368 , 063-952-4269

เบอร์โทรสาร
02-045-3271

E-Mail
nonthaburi.moe@gmail.com , nonpeo@sueksa.go.th

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์