ผู้บริหาร


นายโชติพงษ์ ลิ่มเจียสหพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี