ผู้บริหาร

นายนพพร  พิพิธจันทร์
ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี