วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : นนทบุรี นครแห่งการเรียนรู้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจ
:
        1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทและระดับการศึกษาสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ
        2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบกำกับติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ
        3. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
        4. จัดหา เตรียมพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับการศึกษา

เป้าประสงค์
:
        1. ประชาชนเรียนรู้ ก้าวทันการดำเนินชีวิตในสังคมเมือง ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบ
อาชีพตามบริบทและความต้องการของสังคม ค่านิยมความปลอดภัย อนุรักษ์สืบสานมรดก ทางวัฒนธรรมของ
นนทบุรี และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเป็นเมืองน่าอยู่ชั้นเยี่ยม
และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
        2. สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษามีคุณภาพ มีขีดสมรรถนะสูงในการพัฒนา/ส่งเสริมให้ประชากร
ทุกช่วงวัย ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง มีค่านิยมในการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เป็นผู้เพียบพร้อม
ด้านความรู้-ความคิด มีทักษะชีวิต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
        3. ระบบบริหารจัดการ การกำกับติดตาม นิเทศและประเมินผล มีประสิทธิภาพดำเนินการ แบบบูรณาการที่
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
        4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะและศักยภาพในการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ
        5. มีทรัพยากร ระบบฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีความพร้อม
เอื้อต่อการก้าวสู่การเป็นจังหวัดจัดการตนเองและการเป็นนครแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต