ประวัติสาขา


ประวัติ

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเริ่มจัดการเรียนการสอนครั้งแรก วันที่ 3 สิงหาคม ปีการศึกษา 2558
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไป
ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ นอกจากนี้สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารต้องการปลูกฝังให้
นักศึกษามีจิตสำนึกของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งได้แก่ วรรณคดี ประเพณีไทยต่างๆ อันเป็นมรดกของชาติด้วยความสำคัญเหล่านี้ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสือสารจึงได้จัดการเรียนการสอนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ต่อไป

ปรัชญา

มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะทางภาษาอย่างลุ่มลึก มีความซาบซึ้งและจรรโลงเอกลักษณ์ของชาติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม

วิสัยทัศน์

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับปลูกฝังจิตวิญญาณของบัณฑิตให้เป็นผู้รักและสืบสานมรดกทางภาษาและวัฒนธรรมไทย

Comments