HOME
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)


แผนปฏิบัติการประจำปี

แสดง 6 ไฟล์จากหน้า แผนปฏิบัติการประจำปี

ต้นทุนผลผลิต

แสดง 2 ไฟล์จากหน้า ต้นทุนผลผลิต