ตารางการอบรม


 • หลักสูตร Google for Trainer
  • 11 - 12 มีนาคม 2558 (2 วัน)
 • หลักสูตร Google สำหรับผู้บริหาร
  • 18 มีนาคม 2558 (14.00 น. - 16.00 น.)
 • หลักสูตร Google สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
  • 19 - 20 มีนาคม 2558 (2 วัน)
 • หลักสูตร Google สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
  • 8 - 9 เมษายน 2558 (1 วัน)
 • หลักสูตร Google สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • ติดต่อขอเข้ารับการอบรมเป็นหมู่คณะได้ที่ E-Mail : supachai.t@sskru.ac.th


Comments