วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

    ภายในปี 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 บริหารและจัด

การศึกษาได้ทั่วถึงและมีคุณภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานที่เน้นหลักการมีส่วนร่วมและ        

หลักความรับผิดชอบ

    2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ              

ตามมาตรฐาน

    3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในทุกด้านตามนโยบาย                        

บนพื้นฐานความเป็นไทย

เป้าประสงค์

             1. นักเรียนระดับปฐมวัยมีรากฐานทางสุขภาพอนามัย บุคลิกภาพ และพัฒนาการทางสมองพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

2. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นคนดี มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

              3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

         4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงาน

ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

         5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานความซื่อสัตย์

สุจริตและความเป็นไทย

         6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานระดับดีเยี่ยม