หน้าแรก

หมวดหมู่ของสื่อการเรียนรู้
 
   
 
                  

แนะนำสื่อ

แสดงบทความ 1 - 30 จาก 280 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมของศูนย์สื่อ นวัตกรรม


นวัตกรรมของครูเพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

 • แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ แผนการจัดการเริยนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกลุ่มสาระการเรียนร ู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ช ั้นประถมศึกษาปีที่ ๖หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง หล ...
  ส่ง 2 ก.ย. 2559 21:10 โดย Thanakrit Apidej
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

000 เบ็ตเตล็ดหรือความรู้ที่วไป

100 ปรัชญา

 • 153.42 นักคิดพิชิตจักรวาล ประยุกต์ความรู้ สู่โจทย์ชีวิต 153.42 ส691น นักคิดพิชิตจักรวาล ประยุกต์ความรู้ สู่โจทย์ชีวิต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน media1_135
  ส่ง 4 ก.ย. 2559 06:22 โดย Thanakrit Apidej
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

200 ศาสนา

 • 294.3 พุทธศาสดา 294.3 ส691พ พุทธศาสดา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน media1_123
  ส่ง 4 ก.ย. 2559 06:24 โดย Thanakrit Apidej
 • 208.3 คำพ่อ คำแม่ พระในบ้าน 208.3พ899คคำพ่อ คำแม่ พระในบ้านโดยเพ็ญศรี อินทรทัดmedia1_316
  ส่ง 4 ก.ย. 2559 06:23 โดย Thanakrit Apidej
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

300 สังคมศาสตร์

แสดงบทความ 1 - 8 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

400 ภาษาศาสตร์

 • 495.91 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 การอ่านคิดวิเคราะห์ 495.91 ส691ส สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 การอ่านคิดวิเคราะห์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารmedia1_288
  ส่ง 19 ก.ย. 2559 04:12 โดย Thanakrit Dejnagred
 • 420 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) ช่วงชั้นที่ 3 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 420 ท593บ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) ช่วงชั้นที่ 3 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร media1_282
  ส่ง 19 ก.ย. 2559 04:22 โดย Thanakrit Dejnagred
 • 420 SEA JOURNEY Play&Learn 420 ย471ซ SEA  JOURNEY Play&Learn ยูเนสโก media1_133
  ส่ง 4 ก.ย. 2559 07:09 โดย Thanakrit Apidej
 • 495.91 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 495.91ส691ภหนังสือเสียงระบบ Daisy ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปี 2วิทูล  โสภวงศ์ และคณะสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษmedia_010
  ส่ง 2 ก.ย. 2559 20:14 โดย Thanakrit Apidej
 • 495.91 ภาษาไทย : วรรณสารภาษา เล่ม 2 495.91ส691ภหนังสือเสียงระบบ Daisy ภาษาไทย : วรรณสารภาษา เล่ม 2กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ธเนศ เวศร์ภาดา, ณัฎฐา จุลพรหม  และคณะสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษmedia_009
  ส่ง 19 พ.ย. 2558 20:59 โดย Thanakrit Dejnagred
 • 495.91 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 495.91ส691วหนังสือเสียงระบบ Daisy ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์, พันธุ์ทิพา หลาบเลิศบุญ และคณะสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษmedia_008
  ส่ง 19 พ.ย. 2558 20:59 โดย Thanakrit Dejnagred
 • 495.91 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 495.91ส691วหนังสือเสียงระบบ Daisy ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3วิฑูล โสภวงศ์, อำพล สุวรรณธาดา และคณะสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษmedia_007
  ส่ง 19 พ.ย. 2558 20:58 โดย Thanakrit Dejnagred
 • 495.91 วรรณสารศึกษา เล่ม 1 495.91ส691วหนังสือเสียงระบบ Daisy วรรณสารศึกษา เล่ม 1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษmedia_006
  ส่ง 19 พ.ย. 2558 20:58 โดย Thanakrit Dejnagred
 • 495.91 ภาษาไทย : วรรณสารภาษา เล่ม 1 495.91ส691วหนังสือเสียงระบบ Daisy ภาษาไทย : วรรณสารภาษา เล่ม 1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ธเนศ เวศร์ภาดา และคณะสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษmedia_005
  ส่ง 19 พ.ย. 2558 20:57 โดย Thanakrit Dejnagred
 • 495.91 พัฒนาทักษะภาษา เล่ม 5 495.91ส691พหนังสือเสียงระบบ Daisy พัฒนาทักษะภาษา เล่ม 5กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เสนีย์ วิสาวรรณสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษmedia_004
  ส่ง 19 พ.ย. 2558 20:54 โดย Thanakrit Dejnagred
 • 495.91 ภาษาไทย : วรรณสารภาษา เล่ม 2 495.91ส691วหนังสือเสียงระบบ Daisy ภาษาไทย : วรรณสารภาษา เล่ม 2กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ธเนศ เวศร์ภาดา และคณะสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษmedia_003
  ส่ง 19 พ.ย. 2558 20:53 โดย Thanakrit Dejnagred
 • 495.91 พัฒนาทักษะภาษาเล่ม 1 495.91ส691พหนังสือเสียงระบบ Daisy พัฒนาทักษะภาษา เล่ม 1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เสนีย์ วิสาวรรณสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษmedia_002
  ส่ง 19 พ.ย. 2558 20:52 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 12 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »


500 วิทยาศาสตร์

แสดงบทความ 1 - 16 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 • 634.95 โรงเรียนอนุรักษ์ป่าชายเลน 634.95 ส691ร โรงเรียนอนุรักษ์ป่าชายเลน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน media1_284
  ส่ง 19 ก.ย. 2559 04:16 โดย Thanakrit Dejnagred
 • 600 สรุปสาระข้อมูล จากเว็บไซต์ www.guidance.go.th 600 ส691ส สรุปสาระข้อมูล จากเว็บไซต์ www.guidance.go.th สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน media1_283
  ส่ง 4 ก.ย. 2559 07:11 โดย Thanakrit Apidej
 • 600 เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม 1 600 ส691ทเทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม 1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ media1_276  
  ส่ง 19 ก.ย. 2559 04:40 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

700 ศิลปกรรมและการบันเทิง


800 วรรณคดี


900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »